Giới thiệu

Hồ sơ năng lực Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải

01016

Trường Đại học Giao thông Vận tải
Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải

Các tổ chức kiểm định chứng nhận được công bố.

02166

Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải trực thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình công nhận là một trong 130 đơn vị có chức năng kiểm định chất lượng công trình.

Giới thiệu trung tâm TOTC

04489

Trung tâm Khoa học Công nghệ Trường Đại học Giao thông Vận tải được thành lập theo Quyết định số 2084/QĐ-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải trên cơ sở sáp nhập 3 Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Công trình-VILAS 047, phòng Thí nghiệm Cơ khí, Phòng Thí nghiệm Điện - Điện tử.

step
Bài báo của Trung tâm
Liên kết
Copyright 2017 by TG CORP