In bài viết, Ngày 12 tháng 9 năm 2017 - 8:46

Thiết bị thử động kết cấu

Trung tâm Khoa học công nghệ Giao thông vận tải hiện đang có rất nhiều thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu,thử nghiệm các kết cấu trong toàn ngành giao thông

Trong đó có thiết bị thử động kết cấu được đầu tư theo công nghệ và dây chuyền hiện đại của Mỹ

Thử mỏi tà vẹt vị trí đặt ray